Promotion


Account & Promotion (Tagalog)

Ito ang mga sumusunod na alituntunin at gabay ng gsmsandwich forum. Ang layunin nito ay upang magkaroon ng transparency at mutual respect sa isa't-isa. Ang mga ito ay ipinatutupad upang magkaroon ng supportive at friendly environment ang ating forum, kung saan, ang bawat kasapi nito ay maaaring matuto at mag-improve.

Dahil dito, ang bawat kasapi ay inaasahang susunod sa gabay at alituntunin na ipinatutupad ng gsmsandwich forum. Ang hindi pagkaalam (ignorance), ay hindi tinatanggap na excuse ng ninomang kasapi ng forum na ito at ang sinumang mapapatunayang lumabag sa alinmang alituntuning nakasaad dito ay tatanggap ng karampatang kaparusahan.

Kung hindi ka sumasang-ayon, maaaring tanggihan mo ang pagrehistro sa forum na ito o maglog-out at humanap ng ibang forum.


ALINTUNTUNIN 1 - GABAY SA PAGPAPA-MYEMBRO AT PAGPAPANATILI NG ACCOUNT


SEKSYON 1- PAGSAPI SA FORUM (Membership)

1.1.1 - Sa pagrehistro, kinakailangan ang mga sumusunod:

  • Username
  • Password
  • Buong Pangalan (kumpleto at totoong pangalan)
  • Lugar
  • Numero ng Telepono
  • Kasarian
  • Facebook Account

(Matapos mong ibigay ang mga sumusunod na impormasyon, maghintay sa approval ng admin.)

1.1.2. Ang approval ng iyong pag-rehistro ay depende sa kabuuan at katotohanan ng mga impormasyon na iyong ibinigay. Kailangan mo ding i-disable ang iyong privacy settings sa iyong Facebook Account para sa verification purposes ng iyong pagrehistro hanggang sa ito ay ma-aprubahan. Ang pagberipika at pag-approve ng iyong pagrehistro ay maaaring magtagal ng hanggang dalawang araw lamang, at dahil dito, ikaw ay pinapayuhan na makipag-ugnayan sa Admin ng Forum kung ito ay nagtagal ng higit sa palugit na ibinagay ng pagrehistro.

1.1.3. Maging pinal at matalino sa pagpili ng username na iyong gagamitin dahil hindi pinapahintulutan ng pamunuan ng forum na ito ang pagpapalit ng username.

1.1.4. Kung ang lugar ng iyong tinutuluyan ay iba sa lugar na iyong trabaho (nakatira sa Quezon City, Nagtratrabaho sa Makati), mas pinipili at prioridad ang lugar ng work kaysa sa iyong tinutuluyan o residence area.

1.1.5. Kung aming mapatunayan na hindi kumpleto, walang katotohanan at hindi tama ang impormasyong ibinigay mo, ang iyong account ay mabubura ng walang pasintabi.

1.1.6. Ang mga dati ng Myembro ay kinakailangan ayusin ang Buong Pangalan. Kung amin ito natuklasan na may mali, agad itong itatama ng walang pahintulot ang may-ari.


SEKSYON 2 - Pag-angat ng Estado (promotion) at Pribilehiyo ng isang Account

1.2.1. Promosyon ng HINDI CHAPTER MEMBER:

Registered User:

Mula sa pagka-approve ng iyong registration, ang iyong unang designation ay "New Member". Maaari kang mag-browse ng forum, gumawa ng thread, at tumugon sa thread subalit may mga ilang feature na naka disable. (50 Post Enable Media, 300 Post Enable Search, 150 Post Enable Resources)

VIP Member:

Upang ma-promoted sa "VIP Member", ang isang kasapi ay kinakailangang magkaroon ng 2000 posts count. Ang pribilehiyo na magkaroon ng "Access sa Private Resources at Sales Section" ay ibinibigay sa VIP Member at pagbabago ng kulay ng kanyang username.


SEKSYON 3 - PROMOSYON para sa CHAPTER MEMBER

1.2.2. Para sa CHAPTER MEMBER:

Ang isang Chapter member ay binibigyan ng FULL ACCESS para mag-BROWSE ng forum at SEARCH BUTTON. Ang unang designation ay "Chapter Member Jr." kung mababa sa 100 ang bilang ng kanyang post.

Ang pag-angat o Promotion ng isang Chapter Member ay ang mga sumusunod:

Chapter Member Neophyte.:

Unang baitang ng kanyang pagsali sa Chapter. Mayroong paskil na isa hanggang 19. Walang Search Button at walang Main Sale Section.

Chapter Member Jr.:

Mayroong paskil na 20 hanggang 149. Mayroong Search Button, ngunit walang Main Sale Section.

Chapter Member Regular:

Higit sa 150 bilang ng kanyang paskil at isandaang araw mula ng magrehistro sa forum. Pagbabago ng kulay o color upgrade. Dito, siya ay nabigyan ng prebilehiyo na makapasok sa Main Sale Section at makipag-transaksyon.

Chapter Member VIP:

Higit sa 250 ang bilang ng kanyang posts. Pagbabago ng kulay o color upgrade. Pagkakaroon ng access sa VIP Section at maaaring i-enjoy ang pribilehiyo na ibinibigay ng forum sa isang VIP member.

Super Chapter Member:

Minimum of 1000 post. Makikita sa kanya ang pagiging loyal sa gsmsandwich gaya ng: pagiging aktibo sa pagpost ng mga teknikal, pagsagot sa mga thread ng mga member, at higit sa lahat aktibong sumusuporta sa chapter na kanyang kinabibilangan. Ang hindi pagdalo sa chapter recount, two month no post, at disrespect to member at forum ay maaring madowngrade depende sa sitwasyonSEKSYON 4 – PAGPAPANATILI NG USER ACCOUNT

1.3.1. Kumpletohin ang IMPORMASYON ng inyong PROFILE. Isulat lamang ang totoo at tamang impormasyon lalo na ang inyong KOMPLETO AT TOTOONG PANGALAN at ang KASALUKUYANG LUGAR ng inyong pnagtratrabahuan. Hinahangad namin na ang lahat ng impormasyon ng inyong profile at lahat ng nakasaad dito ay tama, laging totoo at updated. Anumang pagsisinungaling o paglilihim o sinadyang pagkakamali ay isang basehan upang isuspinde ang iyong account. Iminumungkahi namin sa bawat isa na maging mapagbantay at sabihin sa amin ang sinuman sa kasapi ng forum na ito ang may maling impormasyon hinggil sa kanyang profile.

Kaparusahan: Pag disable ng post at search function hanggang ang PROFILE INFO ay maitama. Ang isang kasapi na lumabag at naparusahan sa usaping ito ay agad na itama ang kanilang PROFILE INFO at irequest ang pag reactivate ng account sa ADMIN sa pamamagitin ng Private Message.

1.3.2. Bawat kasapi ay pinapayagan ng ISANG account lamang. Ang magrehistro at gumamit ng higit sa isang account ay hindi pinahihintulutan maliban lamang kung ito ay may pahintulot mula sa Admin.

Kaparusahan: Ban ng 1 linggo at pag Delete ng pangalawang account.

1.3.3. Pangalagaan at pag-ingatan ang iyong account sa lahat ng panahon. Bukod tanging ikaw lamang ang responsable sa lahat ng maaaring maging activity o gawain o pagkukulang ng iyong account. Sa bagay na ito, ikaw ay pinapayuhan na huwag ipagamit ang iyong account sa iba dahil anuman ang manyari, mabuti man o masama, pananagutan mo ang lahat na maaaring mangyari sa iyong account at walang ibang dapat sisihin at tumanggap ng parusa kundi ikaw. Dahil dito, ang pagpapagamit ng iyong account kaninuman ay mahigpit na ipinagbabawal. Ang iyong account ay sa iyo lamang at wala ng iba pang maaaring mag-may ari o gumamit nito.

Kaparusahan: Ban ng 1 buwan.

1.3.4. IGALANG ang GSMSandwich Forum at bawat kasapi nito. Hindi ka man sang-ayon sa opinion ng ibang kasapi dito (at maaaring ganun din sila sa iyo), aming iminumungkahi na ipraktis ang pangkalahatang standards ng tamang gawi, maayos na pakikipagtalastasan at pag-uugali. Bagama't ang debate at dayalogo ay isang naturang na gawi, gayunman, HINDI pinapayagan ng forum na ito ang anumang uri ng pambabastos, pang-iinsulto, at mga pasaring sa loob at sa labas ng forum na ito.

Kaparusahan: Ban ng 1 buwan.

1.3.5. HINDI PINAHIHINTULUTAN ng pamunuan ng forum na ito ang anumang uri ng promotions ng ibang site. Lahat ng uri ng advertisements sa pamamgitan ng avatars, signatures, pictures, redirect links, graphics, posts, blogs, direct/indirect promotions, at mga kahalintulad nito na naglalayon magbenta ng anumang produkto, serbisyo, magpromote ng ibang samahan o asosasyon o team ay MAHIGPIT NA IPINAGBABAWAL DITO sa loob ng forum.

Kaparusahan: Ban ng 1 buwan at pag tanggal nito.

1.3.6. Anumang uri ng sabotahe, pagpigil, at pagsira ng seguridad ng GSMSandwich Forum, at alinman sa account ng mga kasapi nito ay isang seryosong kasalanan. Kasama dito ang walang pahintulot, panggagaya at pagpapanggap bilang isa sa mga pamunuan ng forum na ito at gayun din ang paglalagay ng link na naglalaman ng virus, trojans, worms na maaaring ikasira ng forum at ikapahamak ng mga kasapi nito.

Sa usaping ito, pinal ang desisyon ng pamunuan...

Kaparusahan: Ban na pangmatalagan.

1.3.7. Ugaliing maging active sa GSMSandwich forum at sa iyong respective chapter. Isang (1) taon na pagsasawalang-kibo o zero posts ay maaaring maging dahilan upang ang iyong account ay ma-suspinde, ma-ban at ma-delete maliban lamang kung may balid na dahilan.

Kaparusahan: Pag-suspinde/Deletion ng user account.


All rights reserved for the Site Owner Admin waps.


Forum Rules Author:
eyestra!n
datu
tabuki
RaffyDoodle
aLan
waps
japormz
professor linux
upp22edz
EggZhell

Translator:
professor linux
upp22edz

Master Editor:
aLan
RaffyDoodle

Researcher and feedback collector:
tabuki

Thanks to all contributor and the rest of the forum rules committee

Top